Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

Logistyka

Ogólne warunki współpracy dla przewoźnika / spedycji w transporcie drogowym, morskim i intermodalnym

Obowiązuje od: 01.01.2019

1. Przewoźnik drogowy/spedycja zwan-y/na Zleceniobiorcą, który podejmie współpracę z Caolin Sp. z o. o. zwaną Zleceniodawcą, zobowiązany/a jest do:

a) Posiadania wystarczających środków pieniężnych, umiejętności, doświadczenia, wyposażenia, środków transportu oraz siłę roboczą niezbędną do należytego wykonania otrzymanego zlecenia transportowego (załącznik numer 1 do OWW, przez które należy rozumieć umowę przewozu) drogą mailową na adres wskazany przez Przewoźnika, wysłanego z systemu TMS (system zarządzania transportem Zleceniodawcy).
b) Potwierdzenia zlecenia transportowego w systemie TMS lub mailowo do 30 minut od przesłania zlecenia. Brak uwag w ciągu 30 min od otrzymania zlecenia oznacza jego pełną akceptację.
c) Wpisanie awizacji kierowcy (imię i nazwisko kierowcy, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego), auta (numer rejestracyjny) i naczepy (numer rejestracyjny) w systemie TMS lub w przypadku braku dostępu do TMS-a ze strony Web, przesłanie potrzebnych danych drogą mailową na adres spedycja@caolin.pl.
d) W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany danych osobowych kierowcy lub oznaczenia samochodu, Przewoźnik wprowadza korektę danych w TMS ze strony Web lub w przypadku braku dostępu, do przesłania drogą mailową w godzinach pracy biura firmy Caolin tj. w godzinach od 8.00 do 19.00.
e) Terminowego podstawienia odpowiedniego auta pod załadunek, zgodnie z określoną datą i godziną podstawienia w zleceniu transportowym.
f) Zapewnienia sprawnego technicznie, w odpowiedni sposób wyposażonego oraz doposażonego (zgodnie z dodatkowymi wymaganiami zamieszczonymi w zleceniu) pojazdu.
g) Zapewnienia przeszkolonego oraz w odpowiedni sposób wyposażonego kierowcę.
- Kierowca ma na wyposażeniu minimum jeden sprawnie działający środek łączności np. telefon komórkowy.
- Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą, włamaniem.
- Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania podczas procesu załadunku regulaminu transportu wewnątrz zakładowego firmy Caolin (załącznik numer 2).
h) Zapewnienia sprawnej technicznie, kompletnej (nieuszkodzonej) czystej i neutralnej (bezwonnej) zapachowo wewnątrz oraz zgodnej z wymaganiami zlecenia naczepy/kontenera.
i) Przestrzegania instrukcji przewozowych i spedycyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy w zleceniu transportowym.
j) Załatwienia - w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca - wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji otrzymanego zlecenia.
k) Niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszelkich przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających prawidłową lub terminową realizację zlecenia transportowego.
l) Sprawdzenia ilości palet i wagi załadowanego towaru przed odjazdem pojazdu z miejsca załadunku Zleceniodawcy oraz poinformowanie o ewentualnych brakach oraz uszkodzeniach załadowanego towaru.
m) Ponoszenia odpowiedzialności jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania danego przewozu (w szczególności za przewoźników dalszych).
n) Poinformowania przed odjazdem pojazdu z miejsca rozładunku Zleceniodawcy o ewentualnych brakach, różnicach w ilości, bądź uszkodzeniach towaru.
o) Posiadania licencji uprawniającej Zleceniobiorcę do krajowego lub międzynarodowego świadczenia usług transportu towarów, opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP), spedytora (OCS) w minimalnej wysokości 50 tysięcy USD.
p) Przesłania listy osób umocowanych do kontaktu z firmą Caolin drogą mailową.
r) W przypadku przewozu ładunków łatwo psujących się do zapewnienia, by pojazdy przewożące ładunek posiadały wymagane przepisami świadectwa ATP oraz były wyposażone w termografy.
s) W przypadku przewozu ładunków w temperaturze kontrolowanej do sprawdzenia temperatury ładunku przed jego załadunkiem, a w przypadku zastrzeżeń do natychmiastowego powiadomienia Zleceniodawcę.
t) W przypadku przewozu ładunków w temperaturze kontrolowanej do utrzymywania w czasie przewozu temperatury zgodnej z określoną w dokumentacji przewozowej i w zleceniu transportowym oraz do kontrolowania temperatury ładunku w czasie przewozu. Po rozładunku, na żądanie Zleceniodawcy, Przewoźnik udostępni zapis z termografu z całej trasy przewozu.
u) Wystąpienia do Zleceniodawcy po dalsze instrukcje, jeżeli Przewoźnik nie może zrealizować zlecenia na warunkach podanych w zleceniu i/lub liście przewozowym.

2. Spółka Caolin zastrzega sobie prawo wskazania innego miejsca przeznaczenia i czasu realizacji niż w zleceniu transportowym.

a) Jeżeli zmiana jest uzasadniona ze względu na potrzeby Nadawcy i nie pociąga zarazem nadmiernych kosztów po stronie Przewoźnika, na następujących zasadach:
- Zmiana powinna zostać wysłana drogą mailową.
- W sytuacjach wyjątkowych zmiana może być dokonana telefonicznie, sms.
b) W przypadku zmiany warunków zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę poprzez zmianę miejsca załadunku, miejsca rozładunku albo wielkości gabarytowej towaru czy jego ciężaru, gdy zmiana skutkuje:
- zwiększeniem ilości kilometrów, jaka musi zostać pokonana przez Przewoźnika w celu realizacji zlecenia transportowego,
- zwiększeniem wielkości gabarytowej lub wagi towaru do przewiezienia,
przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie (za wykonanie nowych instrukcji) w kwocie proporcjonalnej do zwiększonej liczby kilometrów do przejechania lub innej ustalonej przez Strony.

3. Spółka Caolin zobowiązana jest do:

a) Przygotowania i opakowania przesyłki w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie ładunku odbiorcy, będącego przedmiotem zlecenia transportowego bez ubytków i uszkodzeń.
b) Wystawienie dla transportu określonego ładunku listu przewozowego lub/i dokumentu CMR oraz jego kompletne i prawidłowe wypełnienie.
c) Załączenia do listu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
d) Udzielenia Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu.
e) Udzielania na prośbę Przewoźnika pomocy w kontakcie z nadawcą lub odbiorcą ładunku określonego w zleceniu transportowym.
f) Zwrotu Przewoźnikowi dodatkowych, udokumentowanych i potwierdzonych przez Caolin kosztów, które poniósł w celu realizacji zlecenia transportowego lub instrukcji wydanych przez Zleceniodawcę.
g) Niezwłocznego przekazania Przewoźnikowi zastrzeżeń lub uwag do wykonanej usługi transportowej swoich i otrzymanych od odbiorcy ładunku.

4. Usługi transportowe dla spółki Caolin realizowane są w oparciu o:

a) Prawo przewozowe.
b) Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).
c) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.
d) Kodeks Morski.
e) Kodeks Cywilny.
f) Zlecenie transportowe.
g) Ogólne Warunki Współpracy dla Przewoźnika /Spedycji w transporcie drogowym, morskim, intermodalnym.

5. Po wykonaniu usługi transportowej na rzecz spółki Caolin na podstawie zlecenia transportowego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) Dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w celu rozliczenia transportu:
- faktury transportowej zawierającej numer zlecenia transportowego za wykonane usługi wystawionej zgodnie ze zleceniem transportowym,
- dowód dostawy, realizacji zleconego transportu: potwierdzonego CMR-u w transporcie międzynarodowym lub listów przewozowych w transporcie krajowym,
- ksero dokumentu celnego w przypadku transportu międzynarodowego poza obszar UE.
b) Wszystkie dokumenty otrzymane od nadawcy po rozładunku muszą być opieczętowane pieczęcią odbiorcy i posiadać datę oraz czytelny podpis odbiorcy pod rygorem nie uznania faktury za zasadną, w przypadku transportu międzynarodowego poza obszar UE dodatkowo pieczęć̨ i adnotacje Urzędu Celnego potwierdzające przekroczenie granicy z UE.
c) W/w dokumenty musza ̨zostać przesłane pocztą do Zleceniodawcy najpóźniej w terminie do 30 (trzydziestego) dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym transport został wykonany. Za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia może zostać naliczona kara w wymiarze 25 euro /doba w przypadku transportu międzynarodowego, 25 zł/doba w przypadku transportu krajowego.

6. Postanowienia dodatkowe:

a) Przy każdym transporcie Zleceniodawca wskazuje termin załadunku oraz dostawy, zmiana tego terminu (przyśpieszenie lub/i opóźnienie) bez zgody Zleceniodawcy jest traktowane jak \"nieterminowe podstawienie pojazdu lub dostawy\".
b) Niedopełnienie obowiązku z punktu a), które skutkuje opóźnieniem w załadunku lub opóźnieniem w dostawie jest traktowane jak \"nieterminowe podstawienie pojazdu\" lub \"nieterminową dostawę” .
c) Każde \"nieterminowe podstawienie pojazdu\" przez Zleceniobiorcę pod załadunek i/lub rozładunek skutkuje karą umowną w wysokości 200 euro w transporcie międzynarodowym lub 200 zł w transporcie krajowym za każda rozpoczętą dobę.
d) Jeżeli szkoda poniesiona przez Zleceniodawcę przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
e) Przy opóźnieniach w załadunkach potwierdzonych kartą postojową, Zleceniobiorca ma prawo do obciążenia Zleceniodawcy karami umownymi w wysokości 200 euro (transport międzynarodowy) lub 200 zł (transport krajowy) za każdą dobę powyżej 24 h.
Pierwsza doba postoju pod załadunkiem/rozładunkiem, postój na odprawach celnych, postój w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne zwolnione są z opłat.
f) Wycofanie się z realizacji zlecenia na mniej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem załadunku skutkuje obciążeniem Zleceniobiorcy wszystkimi kosztami związanymi z podstawieniem pojazdu zastępczego.
g) Odjazd z miejsca załadunku z częściowo załadowanym towarem skutkuje obciążeniem Zleceniobiorcy wszystkimi kosztami związanymi z podstawieniem pojazdu zastępczego, który odbierze i dostarczy niezaładowany wcześniej ładunek.
h) Za podstawienie pojazdu technicznie nieprzystosowanego do załadunku, jak również nie podstawienie pojazdu pod załadunek, Zleceniodawca stosuje wobec Zleceniobiorcy karę umowną równą stawce przewozowej ze zlecenia transportowego. Jednocześnie zastrzegając̨ sobie prawo do dodatkowego obciążenia wszystkimi kosztami związanymi z podstawieniem pojazdu zastępczego i dodatkowymi kosztami wynikłymi z nieterminowej dostawy.
i) Podczas wykonywania transportu, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy zabrania się przeładunku i doładunku towaru pod groźbą nałożenia kary w wysokości ustalonego frachtu, z wyjątkiem kiedy wynika to ze zlecenia transportowego.
j) Podczas wykonywania transportu, w którym został zlecony załadunek na całej powierzchni naczepy, zabrania się bez pisemnej zgody Zleceniodawcy doładunku towaru innego niż wynikało to ze zlecenia przesłanego przez Zleceniodawcę pod groźbą nałożenia kary w wysokości ustalonego frachtu.
k) Niepoinformowanie o wystąpieniu przeszkód uniemożliwiających terminowy załadunek lub terminową dostawę, Zleceniodawca ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 50 % stawki frachtowej ustalonej w zleceniu transportowym.

7. Ustalenia dotyczące zakazu konkurencji.

a) Zleceniobiorcę obowiązuje zakaz konkurencji w stosunku do podmiotów, na rzecz których lub w imieniu których były wykonywane czynności powierzone mu przez Zleceniodawcę pod rygorem kary umownej w wysokości 150 000 (sto pięćdziesiąt̨ tysięcy) pln.
b) Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z klientem przez Zleceniobiorcę jest niedozwolone. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku przyjmuje się, że zasada zakazu konkurencji została złamana i Zleceniodawca ma prawo wystąpić z roszczeniami finansowymi w stosunku do Zleceniobiorcy, o których mowa w pkt a).
c) Sprawy związane z awizacją terminu załadunku, rozładunku oraz inne sprawy związane z należytym wykonaniem transportu wykonywane są przez Zleceniodawcę na podstawie informacji otrzymanych od Zleceniobiorcy. Bezpośredni kontakt z firmami bez zgody Zleceniodawcy jest zakazany i traktowany jako złamanie punktu a).

8. Reklamacja, odpowiedzialność Przewoźnika za przewożony towar.

a) Za wszystkie uszkodzenia, zaginięcie lub kradzieże towaru Zleceniobiorca odpowiada do wysokości faktury handlowej za towar.
b) Wszelkie zdarzenia mające przyczynić się do powstania reklamacji lub reklamację należy zgłosić w formie kompletnego, przejrzystego, elektronicznego dokumentu w języku polskim.
c) Zgłoszenie reklamacji przez firmę Caolin nastąpi drogą mailową poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz protokołem uszkodzeń/braków ze specyfikacją uszkodzonego towaru co do ilości i wartości uszkodzonego towaru.
d) Zleceniobiorca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na pisemną odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne.
e) W przypadku braku odpowiedzi w ustalonym terminie w punkcie d, reklamację uznaje się za uznaną.
f) Firma Caolin obciąży Zleceniobiorcę na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego wystawiając notę obciążeniową.
g) W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń finansowych oraz do ich kompensaty.

9. Terminy dokonania płatności za usługi transportowe.

a) Termin płatności oraz waluta zawsze wskazana jest na zleceniu.
b) Termin płatności zawsze jest liczony od dnia otrzymania przez Caolin Sp. z o.o. wymaganych w ust. 5 dokumentów wraz z fakturą transportową.
c) Fracht podany w treści zlecenia (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień, obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego przewozu.
d) Dla transakcji rozliczanych w walucie innej niż PLN dla firm mających swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - fracht będzie płatny na podstawie faktury VAT (zaopatrzonej w numer zlecenia transportowego Zleceniodawcy, przeliczonej wg średniego kursu obowiązującego na dzień przed załadunkiem tzn. ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień załadunku) wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) Dla transakcji rozliczanych w walucie PLN - fracht będzie płatny na podstawie faktury VAT (zaopatrzonej w numer zlecenia transportowego Zleceniodawcy) wyrażonej w walucie zlecenia, wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) Termin płatności wynosi: 60 dni od daty wpływu do Zleceniodawcy faktury wraz z dokumentami, chyba że inny termin jest ustalony w zleceniu transportowym.

10. Sprawy sporne wynikłe z umów przewozu/spedycji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

Gdzie kupić nasze produkty