Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

Formularz zgłaszania nadużyć

Zasady funkcjonowania Formularza Zgłaszania Nadużyć:

 • Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza na stronie www.cersanit.com.pl/formularz-zglaszania-naduzyc/ są bezzwłocznie, automatycznie przesyłane na dedykowany adres e-mail.
 • Domyślnym adresatem zgłoszeń jest Komisja Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej Cersanit S.A., działająca zgodnie z Zasadami Zgłaszania Nadużyć, regulującymi m.in. zakres rozpatrywanych zgłoszeń oraz tryb rozpatrywania zgłoszeń.
 • Celem umożliwienia rzetelnego zbadania i podjęcia właściwej reakcji na zgłoszenie, powinno ono zawierać przynajmniej następujące elementy:
  • rodzaj nieprawidłowości;
  • opis i data zdarzenia oraz okoliczności jego zajścia;
  • osoby zaangażowane w zgłaszana nieprawidłowość;
  • o ile jest taka możliwość, wskazywać na dokumenty lub inne informacje, które mogą potwierdzić nieprawidłowość.
 • Strona z formularzem nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy.
 • Formularz umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych przez nadawcę zgłoszenia umożliwiłoby powiadomienie nadawcy o sposobie załatwienia sprawy, oraz ewentualny kontakt w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180 kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości) 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dane.osobowe@cersanit.com 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Gdzie kupić nasze produkty